NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

Natkom del 1 - 2010-2013

Nationella kommunforskningsprogrammet del 1

Syfte

Det är viktigt att systematiskt följa utvecklingen i kommunsektorn och söka förklaringar till situation och händelseutveckling. Det är angeläget att studera hur kommunsektorn hanterar krisen och de förändrade villkoren. Det är också viktigt att relatera utvecklingen och den rådande situationen till kommunsektorns utveckling i ett historiskt perspektiv.

Brott i utvecklingsförloppet har skett tidigare och kunskaper om konsekvenser och åtgärder finns att hämta. Den övergripande frågan för forskningsprogrammet är hur kommuner anpassar sig till förändrade förutsättningar och handskas med besvärliga situationer.

Fyra övergripande avsikter präglar programmet och de planerade studierna:

• Programmet ska tillhandahålla möjligheter för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling i kontinuerlig samverkan mellan medverkande kommuner och forskningsinstitutioner.

• Kunskaper ska genereras för framtida bruk. Det handlar om kunskaper som ökar kapaciteten att hantera besvärliga situationer.

• Kunskaper ska utvinnas och teori utvecklas om kommuners agerande vid förändrade förutsättningar och i besvärliga situationer.

• Vunna kunskaper och empiriska illustrationer ska få genomslag i undervisningssammanhang som programmets forskare är aktiva i.

----------------------------------------------------------------------

Natkom 1 har genomförts i tre steg:


• En inledande portalstudie genomförs under 2010. I denna
inledande studie besöks samtliga medverkande kommuner.
Denna studie tar fasta på det ämne som står i centrum för
programmet. Avsikten med studien är att insamla berättelser
om kommuners agerande i besvärliga situationer.

Intervjuerna genomförs under försommaren och hösten och
avrapporteringar sker i slutet av 2010 vid en tvådagarskonferens där resultat redovisas och där också diskussioner förs om vilka fördjupningsstudier som bör genomföras i nästa etapp i programmet. Baserat på insikter vunna vid konferensen föreslås och beslutas om den fortsatta uppläggningen, vilka forskningsfrågor som ska behandlas, i vilka kommuner och när i tiden studierna bör genomföras.

• Temastudier genomförs under 2011 och 2012.

• En avslutande summerande studie genomförs under våren 2013.

pdf.png Läs mer om forskningsprogrammet

----------------------------------------------------------------------

Forskningsprojekt

Programmets forskningsprojekt är 
uppdelade i ett antal teman:


pdf.png Förklaring av framgång

pdf.png Demokrati och politisk handlingskraft


pdf.png Samverkan som strategi


pdf.png God ekonomisk hushållning på gott och ont


pdf.png Vad är kommunal tillväxt?


pdf.png Styrning, organisering och kontinuerlig effektivitet


pdf.png Samarbete mellan politiker och tjänstemän i vardag och förändring


pdf.png Bokslutspolitik i den kommunala världen     


    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se